"Prohlášení o shodě" a jiné certifikáty požadované zákazníkem

Vstupem České republiky do EU bylo tzv. "Prohlášení o shodě" nahrazeno dokumentem, který se správně jmenuje ES prohlášení o shodě a vystavuje ho výrobce nebo dovozce na zboží, které je charakteru osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) a to před jeho uvedením na trh. Zároveň je výrobce povinen umístit na výrobek označení CE, která slouží všem zákazníkům a uživatelům jako vyjádření shody se základními požadavky nařízení vlády (NV č. 21/2003 Sb.), resp. Evropské směrnice (93/68/EHS). ES prohlášení o shodě je povinen výrobce nebo zplnomocněný zástupce dovozce předložit pouze kontrolním orgánům (např. ČOI), nikoliv tedy každému zákazníkovi nebo uživateli! Jak už bylo výše uvedeno, pro zákazníka a uživatele je směrodatné, že na výrobku je značka shody CE a to je dostatečné pro deklaraci, že na toto zboží bylo ES prohlášení o shodě vydáno.

Protože naše společnost deklaruje, že zákazníkovi předkládá všechny dostupné informace, je u většiny zboží ES prohlášení o shodě dostupné ke stažení z detailu produktu. V případě, že zákazník trvá na vydání "Prohlášení o shodě" ke zboží, na které se výše uvedené Nařízení vlády a Evropská směrnice nevztahují, vystavíme mu tzv. "Ujištění, že výrobek není zařazen jako OOPP".


EET